داستان hero های dota2 هیرو Enigma

‌‌📋 نام هیرو :
Enigma, the Consumer of Worlds

✊️ شعار هیرو :
“Chaos hunts the spark of endless suns, whose light will die in my crushing grasp

📝 داستان هیرو:
هیچ چیز درباره پیش زمینه زندگی او در دسترس نیست. تنها داستان ها و افسانه هایی وجود دارد که اکثر آن ها جعلی هستند و در طول سال ها به وجود آمدند. واقعیت این است که enigma سری است که در وصف او فقط می توان اینها را بیان کرد “او یک نیروی کیهانی است، از بین برنده جهان ها،او موجودی از نیستی،بعضی اوقات به شکل مادی و بعضی اوقات به شکل روح می باشد او موجودی در بین جهان هاست. داستان ها این گونه بیان می کنند که او زمانی کیمیاگر بزرگی بوده که قصد فهمیدن اسرار آفرینش را داشته و به خاطر این خیره سری مورد نفرین قرار گرفته است.افسانه های دیگر این گونه بیان می کنند که او موجودی با قدرت گرانش عجیبی است که توسط نیستی شخصیت دهی شده است. صدایی از تاریکی واقعی قبل از اینکه اولین نور در جهان وجود داشته باشد. افسانه دیگری وجود دارد که او اولین ستاره مرده است که به شکل سیاه چال خودآگاه در آمده است. انگیزه های او نامعلوم ، قدرت او بی مانند و نیروی خرابی آفرین او بر تمام جهان رها خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.