دوتا 2

img
آگوست
13

داستان hero های dota2 هیرو Techies

‌‌📋 نام هیرو : Squee, Spleen, and Spoon, the Techies ✊️ شعار هیرو : Measurements made.” “Bombs built.” “Powder’s dry.” “Okay, let’s blow something up! 📝 داستان هیرو: در افسانه های درجربایت، هیچ کاری بدتر از تخریب های techies نبوده […]

img
آگوست
13

داستان hero های dota2 هیرو Storm

‌‌📋 نام هیرو : Raijin Thunderkeg, the Storm Spirit ✊️ شعار هیرو : Everyone complains about the weather…well, I’m doing something about it! 📝 داستان هیرو: Storm spirit در واقع یک نیروی طبیعی است ، نیروی وحشی از باد و […]

img
آگوست
08

داستان hero های Dota2 هیرو skywrathmage

‌‌📋 نام هیرو : Dragonus, the Skywrath Mage ✊️ شعار هیرو : Even on this fallen field, I dedicate my powers to the lofty Skywrath 📝 داستان هیرو: دراگنوس که یک جادوگر بلند مرتبه در سلسله ایری مخوف بود زندگی […]

img
آگوست
08

داستان hero های dota2 هیرو Silencer

‌‌📋 نام هیرو : Nortrom, the Silencer ✊️ شعار هیرو : Enemies should be seen and not heard 📝 داستان هیرو: او که بخشی از هفتمین و آخرین خاندان خود بود توسط مکتبی باستانی آئوئل پرورش یافت تا بتواند برترین […]

img
آگوست
04

داستان hero های Dota2 هیرو shadowshaman

‌‌📋 نام هیرو : Rhasta, the Shadow Shaman ✊️ شعار هیرو : I am the intermediary between life and death 📝 داستان هیرو: او که در تپه های زخمی به دنیا آمد جوانی بود که توسط مسافران نگهداری می شد. […]