دوتا 2

img
مارس
21

داستان Hero های DotA2 هیرو Centaur

📢 داستان هیرو های دوتا2 : 📋 نام هیرو : Bradwarden, the Centaur Warrunner ✊️ شعار هیرو : “It is not pride I take in my own power, it is passion.” 📃 مقدمه : جثه بزرگ و شجاعت بیش از […]

img
مارس
20

داستان Hero های DotA2 هیرو BristleBack

📢 داستان هیرو های دوتا2 : 📋 نام هیرو : Rigwarl, the Bristleback ✊️ شعار هیرو : “It was a barkeep that got me into this mess. Yeah, I think I’ll pay em a visit when this is done.” 📃 […]

img
مارس
19

داستان Hero های DotA2 هیرو BrewMaster

📢 داستان هیرو های دوتا2 : 📋 نام هیرو : Mangix, the Brewmaster ✊️ شعار هیرو :”Drink and be bleary, for tomorrow we die” 📃 مقدمه : برومستر یکی از هیرو های استرنج است که کشتنش با اتک کار آسونی […]

img
مارس
18

داستان Hero های DotA2 هیرو BeastMaster

📢 داستان هیرو های دوتا2 : 📋 نام هیرو : Karroch, the Beastmaster ✊️ شعار هیرو : “Unleash the beasts of war.” 📃 مقدمه : Beastmaster یا ارباب حیوانات که در دوتا با نام Rexxar شناخته می شد ، این […]

img
مارس
16

داستان Hero های DotA2 هیرو Axe

📢 داستان هیرو های دوتا2: 📋 نام هیرو: Mogul Khan, the Axe ✊️ شعار هیرو: “Axe is all the reinforcement this army needs!” 📃 مقدمه: Mogul Khan ملقب به Axe یک هیروی استرنج نزدیک زن که همه اونو به عنوان […]