ثبت نام در WESG 2018

تیم های محترم همونطور که درجریان هستید امسال کشورهای غرب و جنوب آسیا که شامل (Iran, Iraq, United Arab Emirates, Yemen, Syria, Saudi Arabia,Qatar, Palestine, Oman, Lebanon, Kuwait, Jordan, Bahrain, India , Pakistan, Afghanistan, Maldives,…